بایگانی‌های شرق شناس - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نگرش پروفسور امین به متفکر دین ستیز معاصر ایرانی ،آرامش دوستدار 23 آذر 1400
نقبی بر زندگی ومنظومه فکری آرامش دوستدار

نگرش پروفسور امین به متفکر دین ستیز معاصر ایرانی ،آرامش دوستدار

پروفسور امین در یادداشت ارسالی به پناه مردم نیوز افکار دکتر آرامش دوستدار که یکی از متفکران دین ستیز شرق بوده است را به نقد کشیده است که جالب وخواندنی است