بایگانی‌های فروش مدرک - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بحران فروش مدرک بدون پشتوانه علمی ومدرک گرایی وفاجعه ای که در وزارت علوم در جریان است/وزارت علوم ودانشگاه آزادباید پاسخگو باشند 18 دی 1399
فروش مدرک دانشگاهی بدون پشتوانه علمی

بحران فروش مدرک بدون پشتوانه علمی ومدرک گرایی وفاجعه ای که در وزارت علوم در جریان است/وزارت علوم ودانشگاه آزادباید پاسخگو باشند

گزارش نشریه پناه مردم از وقوع فاجعه تولید مدرک دانشگاهی معتبربدون رعایت تشریفات قانونی واتمام طول دوران تحصیل