بایگانی‌های مک مومنانه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توزیع غذای گرم میان محرومین به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین 03 اسفند 1399

توزیع غذای گرم میان محرومین به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین

ت.یع غذای گرم میان محرومین توسط ناحیه امیرالمومنین