بایگانی‌های نشست آموزشی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشست آموزشی ویژه ضابطین قضایی در ناحیه امیرالمومنین بسیج 05 بهمن 1399

نشست آموزشی ویژه ضابطین قضایی در ناحیه امیرالمومنین بسیج

در ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین نشست آموزشی برگزارگردید