بایگانی‌های وزارت ارشاد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هجدهمین دوره انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل به حدنصاب نرسیدن آرای نامزدها، به مرحله دوم رفت. 21 آبان 1399

هجدهمین دوره انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل به حدنصاب نرسیدن آرای نامزدها، به مرحله دوم رفت.

نتیجه انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل به حدنصاب نرسیدن به دور دوم کشیده شد