بایگانی‌های کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شد 31 مرداد 1402

ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شد

دکتر محسن رضاییدر جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع : در مفهوم استقلال بانک مرکزی، هدفگذاری با دولت است، اما ابزارها در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.