بایگانی‌های کودکان کار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
صاحبان برخی از انبارها ی جنوب شهراز کودکان زباله گرد کرایه  جان پناه ونگهداری زباله می گیرند 02 اسفند 1399

صاحبان برخی از انبارها ی جنوب شهراز کودکان زباله گرد کرایه جان پناه ونگهداری زباله می گیرند

متمولان وبرخی صاحبان انبارهای جنوب شهر از کودکان کار به ازای جان پناه ونگهداری زباله آنها کرایه می گیرند