بایگانی‌های گرمخانه های سیار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش نشریه پناه مردم از طرح گرمخانه های سیار شهرداری تهران 06 دی 1399

گزارش نشریه پناه مردم از طرح گرمخانه های سیار شهرداری تهران

گرمخانه های سیار در جنوب شهر ودر میدان شوش به کارتن خوابها خدمات می دهند