آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟

آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟

🔹یکی از نکات قانونی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل محسوب نمی‌ شود.

🔹اما باید به این نکته توجه داشت که این موضوع به معنای بی اعتباری و از اعتبار ساقط شدن صدای ضبط شده در محکمه نیست، زیرا برخی قضات و حقوقدانان صدای ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا دلیلی برای اثبات اتهام رخ داده یا تبرئه متهم می‌ دانند.

🔹اگر به جز نوار ضبط شده، ادله محکمه پسند یا دلیل شرعی و قانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد، این نوار ضبط شده می‌ تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به قاضی کمک کند.

🔹علاوه بر این موارد، اگر صدای منتسب به شخص، انکار یا تکذیب شود و نتوان پس از انکار، انتساب و صدا را به فرد ثابت کرد، این صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه ساقط می‌ شود.