در هفته گذشته دو زلزله ۶.۴ و ۶.۳ به فاصله یک دقیقه در فین استان هرمزگان رخ داد و تاکنون پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد علاوه بر آن در جویم استان فارس زلزله ۴.۵ به ثبت رسید.

به گزارش پناه مردم نیوز، زلزله ۶.۴ ریشتری روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در فین استان هرمزگان در ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه یعنی یک دقیقه بعد از آن زلزله دیگری با قدرت ۶.۳ این منطقه را لرزاند.

این زمین‌لرزه تاکنون پس‌لرزه‌های متعددی را به همراه داشته است.

علاوه بر آن در ریز استان بوشهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۱، بندر عباس استان هرمزگان زلزله ۴.۴ و در جویم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ رخ داد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۲ آبان

در ریز استان بوشهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در چهار کیلومتری ریز، ۲۰ کیلومتری بنک و ۲۳ کیلومتری بندر کنگان این استان بوده است.

یکشنبه ۲۳ آبان

در جویم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق هفت کیلومتری رخ داد و کانون آن در هشت کیلومتری جویم، ۲۰ کیلومتری بنارویه و ۲۶ کیلومتری شهر پیر این استان بوده است.

در فین استان هرمزگان بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۶.۴ زمین‌لرزه دیگری با بزرگای ۶.۳ رخ داد. در این شهر همچنین زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۲ کیلومتری فین، ۳۸ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۴ کیلومتری تخت این استان بوده است. سه زلزله ۲.۸، دو زلزله ۲.۷، پنج زلزله ۲.۹، ۳.۴ در عمق شش کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۳.۲ در عمق ۱۷ کیلومتری، از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

قلعه قاضی استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۲ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۷ کیلومتری تخت و ۳۹ کیلومتری فین این استان بوده است. زلزله ۲.۹، ۳.۷ در عمق ۱۴ کیلومتری، از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه به شمار می‌رود.

در ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲.۷، فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۴ آبان

در فین استان هرمزگان چهار زلزله ۲.۹، سه زلزله ۲.۸، ۲.۷، ۳.۴ در عمق هشت کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۳.۳ در عمق ۱۸ کیلومتری رخ داد.

در قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله‌های ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۲.۸، ۲.۹، ۲.۷ به ثبت رسید.

در فارغان استان هرمزگان دو زلزله ۲.۹، امام حسن استان بوشهر زلزله ۲.۹ رخ داد.

در بندر عباس استان هرمزگان بعد از زلزله ۲.۷، زلزله دیگری با بزرگای ۴.۴ در عمق ۲۸ کیلومتری به ثبت رسید. کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری بندرعباس، ۴۰ کیلومتری درگهان و ۴۲ کیلومتری فین این استان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۱۸ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

بندر گناوه استان بوشهر با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۹ کیلومتری بندر گناوه، ۲۹ کیلومتری امام حسن و ۳۹ کیلومتری بندر ریگ این استان گزارش شد.

سرگز استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۵ کیلومتری سرگز، ۲۸ کیلومتری تخت و ۳۳ کیلومتری قلعه قاضی این استان به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۲۵ آبان

در فین استان هرمزگان بعد از زمین‌لرزه ای به بزرگای چهار در عمق ۱۹ کیلومتری، زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، هشت زلزله ۲.۸، دو زلزله ۲.۵، هفت زلزله ۲.۹، چهار زلزله ۲.۶، سه زلزله ۲.۷، ۳.۱ در عمق ۱۶ کیلومتری، دو زلزله ۳.۲ در عمق پنج کیلومتری به ثبت رسید.

در امیریه استان سمنان زلزله ۲.۹، بندر عباس ۲.۷، دهرم استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

در قلعه قاضی استان هرمزگان بعد دو زلزله با بزرگای ۲.۹، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد. زلزله ۳.۶ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۹ کیلومتری از زلزله‌های این منطقه است.

چهارشنبه ۲۶ آبان

در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۴ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال و بختیاری و ۳۵ کیلومتری فریدون شهر و ۴۱ کیلومتری افوس استان اصفهان بوده است.

در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

در فین استان هرمزگان سه زلزله ۲.۹، دو زلزله ۲.۷، ۲.۵، ۲.۶، ۳.۷ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۳.۶ در عمق‌های ۲۱ و شش کیلومتری، ۳.۷ در عمق هشت کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد.

پنچ شنبه ۲۷ آبان

در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۸، دو زلزله ۲.۶، دو زلزله ۲.۷، دو زلزله ۳.۲ در عمق ۱۱ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۱ در عمق پنج کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.

قلعه قاضی استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق هشت کیلومتری زمین لرزید. زلزله ۳.۴ در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۶ و ۲.۸ از دیگر زلزله‌های این منطقه است.

در اردکان استان فارس زلزله ۲.۸، روانسر استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ رخ داد.

جمعه ۲۸ آبان

در کهنوج استان کرمان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری کهنوج، ۲۲ کیلومتری رودبار و ۵۲ کیلومتری عنبرآباد این استان بوده است.

در فین استان هرمزگان دو زلزله ۳.۵ در عمق پنج کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۹ و ۲.۸ به ثبت رسید.

در قلعه قاضی استان هرمزگان دو زلزله ۲.۷، ۲.۸ رخ داده است.