پیرو اطلاعیه این سازمان به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸درخصوص اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه، دارای شرایط خاص و همچنین برنامه زمانی برگزاری آزمون تشریحی و یا پروژه عملی در کدرشته‌های ذیربط در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲، بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان پروژه آزمون‌های تشریحی و عملی کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ […]


پیرو اطلاعیه این سازمان به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸درخصوص اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بورسیه، دارای شرایط خاص و همچنین برنامه زمانی برگزاری آزمون تشریحی و یا پروژه عملی در کدرشته‌های ذیربط در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲، بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان پروژه آزمون‌های تشریحی و عملی کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰ ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) بوده و حداقل یکی از کدرشته محل‌های رشته‌های تحصیلی پروژه‌دار را نیز انتخاب نموده‌اند ‌(منحصراً دوره‌های روزانه و نوبت دوم «شبانه») و هزینه برگزاری آزمون تشریحی یا عملی خود را نیز موقع تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده‌اند، می رساند:


الف: جزئیات کامل در خصوص زمان، مکان، منابع، شیوه نامه و تاریخ پرینت کارت شرکت در آزمون های تشریحی و عملی در اطلاعیه ۱۴۰۲/۳/۲۸درج شده است. بنابراین متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و شرایط و ضوابط آن به اطلاعیه ۱۴۰۲/۳/۲۸مراجعه نمایند.


ب: زمان برگزاری درس طراحی صنعتی از کدرشته امتحانی ۱۳۶۲ از عصر جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۰به عصر چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸تغییر یافته است. منبع