پيرو اطلاعيه اين سازمان به تاريخ 1402/3/28درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه، داراي شرايط خاص و همچنين برنامه زماني برگزاري آزمون تشريحي و يا پروژه عملي در كدرشته‌هاي ذيربط در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1402، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان پروژه آزمون‌هاي تشريحي و عملی كدرشته‌هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356 […]


پيرو اطلاعيه اين سازمان به تاريخ 1402/3/28درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه، داراي شرايط خاص و همچنين برنامه زماني برگزاري آزمون تشريحي و يا پروژه عملي در كدرشته‌هاي ذيربط در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1402، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان پروژه آزمون‌هاي تشريحي و عملی كدرشته‌هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356 1357، 1358، 1360 1362، 1364 و 1365 كه براساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) بوده و حداقل يكي از كدرشته محل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي پروژه‌دار را نيز انتخاب نموده‌اند ‌(منحصراً دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه») و هزينه برگزاري آزمون تشريحي يا عملي خود را نیز موقع تكميل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده‌اند، مي رساند:


الف: جزئيات کامل در خصوص زمان، مکان، منابع، شيوه نامه و تاريخ پرينت کارت شرکت در آزمون هاي تشريحي و عملي در اطلاعيه 1402/3/28درج شده است. بنابراين متقاضيان براي اطلاع از جزئيات و شرايط و ضوابط آن به اطلاعيه 1402/3/28مراجعه نمايند.


ب: زمان برگزاري درس طراحي صنعتي از کدرشته امتحاني 1362 از عصر جمعه به تاريخ 1402/4/30به عصر چهارشنبه به تاريخ 1402/4/28تغيير یافته است. منبع