اعلام نتیجه پذیرش براساس سوابق تحصیلی كاردانی نظام جدید – بهمن ماه سال ۱۴۰۲ منبعاعلام نتیجه پذیرش براساس سوابق تحصیلی كاردانی نظام جدید – بهمن ماه سال ۱۴۰۲منبع