اعلام نتیجه پذیرش براساس سوابق تحصیلی كاردانی به كارشناسی – بهمن ماه سال ۱۴۰۲ منبعاعلام نتیجه پذیرش براساس سوابق تحصیلی كاردانی به كارشناسی – بهمن ماه سال ۱۴۰۲منبع