جناب آقای “ثابت محمد سعید رضا” وزیر دفاع جمهوری عراق با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. منبع


جناب آقای “ثابت محمد سعید رضا” وزیر دفاع جمهوری عراق با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد.منبع