برخورد ناشایست پلیس راهور میدان قدس تهران با سه نوجوانی که شاهد رفتارزشت پلیس با راننده متخلف مسن بودهوبه پلیس معترض می شوند.

به گزارش پناه مردم نیوزاخیرا مخاطبین رسانه طی تماس با دفتر رسانه از برخورد ناشایست عوامل راهور میدان قدس شکایت نمودند ودرخواست پیگیری داشتند.این سه جوان کم سن وسال در توضیحاتشان اذعان داشتند که سه نفر از عوامل پلیس راهور میدان قدس با یک راننده متخلف مسن برخورد تند وبدی داشتند که این سه جوان نسبت به رفتار پلیس معترض می شوند که متعاقبا پلیس متخلف نتنها رفتار خسمانه خودرا اصلاح نکرده حتی با این سه جوان معترض درگیری فیزیکی پیداکرده وآنان را مورد توهین وضرب وشتم قرار می دهندوخود نیز طی تماس با ۱۱۰ونیز بازداشت غیرقانونی در کانکس پلیس راهور اقدام نموده وحتی از این سه جوان کم تجربه وکم سن وسال شکایت می نمایندودر گزارش خود به گزارش کذب متوسل می شوند وظاهرا در کلانتری نیز بازداشت شده وبه اتهام تمرد نسبت به مامورین به دادسرای راهور بدرقه می شوند وهمگی با قرار کفالت ۳۰میلیونی آزاد می شوند.لذا از آنجا که یکی از رسالتهای پناه مردم نیوز ارجاع گزارشات مردم نسبت به مظالم نهادهای قدرت می باشد این موضوع را به دادستان تهران وبازرسی ناجا گزارش نمودیم  تا هم صحت موضوع بررسی شده تا حقوق عامه پایمال نشود وهم تدابیری اتخاذ شودتاچنین برخوردهایی ناشایست  تبدیل به رویه در نهادهای انتظامی نگرددو لذامنتظر پاسخ نهادمزبور هستیم.

ضمنا از آنجا که حفظ آبرووحیثیت افراد جز رسالت این رسانه می باشد فلذا از افشای نام مامورین متخلف پرهیز نموده ومنتظر برخورد قاطع دادستان به عنوان مدعی العموم وناظر برحسن اجرای قوانین در اسرع وقت هستیم.همچنین اسامی شکات ومتخلفین نزد این رسانه قرارداشته ودر صورت لزوم به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.