برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۲ مقطع کارشناسی ناپیوسته مقطع کاردانی پیوسته ۱۴۰۲/۳/۲۸ تا ۱۴۰۲/۴/۴ ۱۴۰۲/۴/۱۸ تا ۱۴۰۲/۴/۲۵ منبع


برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۲


مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کاردانی پیوسته

۱۴۰۲/۳/۲۸ تا ۱۴۰۲/۴/۴

۱۴۰۲/۴/۱۸ تا ۱۴۰۲/۴/۲۵منبع