اردبیل – ایرنا – اختتامیه جشنواره ملی شعر حریم ولی، با شعرخوانی شاعران منتخب این رویداد در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقام معظم رهبری در اردبیل برگزار و از شعرای برگزیده، تجلیل به عمل آمد. منبع
اردبیل – ایرنا – اختتامیه جشنواره ملی شعر حریم ولی، با شعرخوانی شاعران منتخب این رویداد در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقام معظم رهبری در اردبیل برگزار و از شعرای برگزیده، تجلیل به عمل آمد.منبع