تهران-ایرنا- علی‌محمد بشارتی از مبارزان و انقلابیون دوران پهلوی گفت: خانواده پهلوی هیچ‌یک سواد نداشتند. رضاشاه در ابتدا در تهران خاک قالی خانه مردم را می‌تکاند، بعد پاسبان سفارتخانه‌ها و با حمایت انگلیس و کودتا شاه ایران می‌شود. منبع
تهران-ایرنا- علی‌محمد بشارتی از مبارزان و انقلابیون دوران پهلوی گفت: خانواده پهلوی هیچ‌یک سواد نداشتند. رضاشاه در ابتدا در تهران خاک قالی خانه مردم را می‌تکاند، بعد پاسبان سفارتخانه‌ها و با حمایت انگلیس و کودتا شاه ایران می‌شود.منبع