کتاب و کتابخوانی باید به یکی از دغدغه های مهم زندگی ما تبدیل شود. امام خامنه ای می فرمایند: امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی ، که یک واجب دینی است. منبع


کتاب و کتابخوانی باید به یکی از دغدغه های مهم زندگی ما تبدیل شود. امام خامنه ای می فرمایند: امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی ، که یک واجب دینی است.منبع