مردم ومدیریت پناه مردم نیوز از فرماندار وفرمانده محترم پلیس امنیت شهرستان قرچک بدلیل پیگیری فوری خبر آدم ریایی افاغنه قدردانی فراوان نمود.

در مورخ ۲۵آبان امسال خبری به این رسانه رسید دایر بر کودک ربایی  وفروش اعضا وجوارح این کودکان به دلالان اعضای بدن در محدوده  کوئینک شهرستان قرچک .از آنجا که این خبر از اهمیت خاصی برخوردار بود وموضوع جان کودکان بیگناه  شهرستان قرچک درمیان  بود موضوع را بدون فوت وقت با فرماندار محترم شهرستان قرچک در میان گذاشتیم ودر ساعات پایانی شب خوشبختانه فرماندار محترم این شهرستان طی هماهنگی با فرماندهی محترم پلیس امنیت این شهرستان سرهنگ یوسف وند  طی اقدامی قاطع وبدون فوت وقت وبا اطلاعاتی که منابع این رسانه در اختیار پلیس امنیت قراردادند طی بررسی های به عمل آمده معلوم شد خبر از اساس کذب بوده است .لذا اینجانب مهندس مهدی کیان به عنوان مدیر این رسانه حامی مردم از این اقدام انسانی وحس مسئولیت فرماندار محترم وفرماندهی محترم پلیس امنیت این شهرستان کمال قدردانی داشته واز خدای منان آرزوی توفیق برای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان شهید پرور شهرستان قرچک را دارم.