تو را است معجزه در کف… عصا بیفکن! منبع
تو را است معجزه در کف… عصا بیفکن!منبع