دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشتگاه دستگیرشدگان حوادث اخیر بازدید کرد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشتگاه دستگیرشدگان حوادث اخیر بازدید کرد.منبع