دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، گفت: رهبر معظم انقلاب چون پدری دلسوز و مهربان عفو سراسری را به تمامی جوانان کشور هدیه کردند. منبع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، گفت: رهبر معظم انقلاب چون پدری دلسوز و مهربان عفو سراسری را به تمامی جوانان کشور هدیه کردند.منبع