اقلام اطلاعاتی با کد یکتای شمس بین دستگاههای اجرایی مبادله خواهند شد

به گزارش نشریه پناه مردم اخیرا سازمان اداری وامور استخدانمی کشور وابسته به ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۳۸۵۰۲۲مورخ ۲۲/۱۰/۹۹به منظور رصد وپیگیری الکترونیکی کلیه مکاتبات اداری دستگاههای اجرایی کشوروبا هدف شفافیت در امور اداری واسنادپذیری الکترونیکی وایجاد شناسه یکتا برای بازیابی کلیه مکاتبات اداری وکاهش خطای انسانی وسهولت در ثبت مکانیزه مکاتبات اداری شناسه ای یکتا تحت عنوان شمس تولید گردیده است

شمس شناسه سندی است که بر اساس ترکیب چندین قلم از اقلام اطلاعاتی سندتولید وهویت یکتایی برای آن ایجاد می نماید.

در ذیل خبر مدارک مرتبط ضمیمه می باشد/

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم