به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رضا امیرخانی گفت :من همه نقدها و نظراتی که در مورد آثارم وجود دارد را مطالعه می‌کنم. متاسفانه به‌شکل وسواس‌گونه‌ای اهل خواندن نقدها و نظرات هستم. گاهی دوستان و مخاطبان معمولی نظراتی می‌دهند که تکانم می‌دهد. یکی به من گفت تو باید نمایشنامه‌نویس شوی چون می‌خواهی همه‌چیز را با دیالوگ جلو […]به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رضا امیرخانی گفت :من همه نقدها و نظراتی که در مورد آثارم وجود دارد را مطالعه می‌کنم. متاسفانه به‌شکل وسواس‌گونه‌ای اهل خواندن نقدها و نظرات هستم.

گاهی دوستان و مخاطبان معمولی نظراتی می‌دهند که تکانم می‌دهد. یکی به من گفت تو باید نمایشنامه‌نویس شوی چون می‌خواهی همه‌چیز را با دیالوگ جلو ببری. این نظر برایم برخورنده نبود و این شخص درست هم می‌گفت.

در گفت‌وگو با رادیو مضمون گفت: در حال حاضر نظر دادن راحت است و این نظرات شنیده هم می‌شود. میان نقد و نظر باید تفاوت گذاشت ولی من به همه‌شان احترام می‌گذارم و می‌خوانمشان.

۲۲۰۵۷منبع