سخنگوی وزارت دفاع:علت برتری امروز قدرت دفاعی ما، روحیه جهادی و دانش پایه بودن نظام دفاعی کشور است منبع