طرح کلینیک سیار سلامت بیمارستان امام خمینی به مبتلایان به ایدز خدمات پزشکی می دهد

به گزارش نشریه پناه مردم پرسنل بیمارستان امام خمینی در قالب طرح بهداشتی از معتادین وبیماران خودمعرف ویا بیمارانی که دراثر همجنسگرایی وبرقراری روابط جنسی ناسالم مبتلا به ایدذ وبیماریهای مقاربتی وعفونی هستند در این طرح وبا حمایت دانشگاه شهید بهشتی در سراسر تهران بصورت کاروانهای سلامتی وهمراه با تیم مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی از مبتلایان خودمعرف تستهای مختلف می گیرند .گفتنی است این طرح در ساعات مختلف شبانه روز ودر پارکها ومعابر عمومی اجرا می شود

.