امورین نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم به فروش مواد اقدامات ددمنشانه ای را انجام دادند

به گزارش نشریه پناه مردم دیشب ودر ساعت حدودا۲بامداد مورخ ۵/۲/۱۴۰۰دومامور نیروی انتظامی که یک معتاد مواد فروش را در میدان شوش دستگیر نموده بودند بطورکاملا فجیع وددمنشانه  ای اورا شکنجه می کردند وبا ضربات مشت ولگد ودر ملائ عام شلوار اورا پایین کشیدند ونیزاقداماتی نظیر پیچاندن دست او واستفاده از شوکر وگاز اشک آور انجام دادند بدون اینکه مقاومتی از جانب متهم انجام گرفته باشد .و بنده خود شاهد ماجرا بودم که این اقدامات ددمنشانه ودوراز وجدان واخلاق که از این دو مامور متخلف ومغرض انجام گرفت نقض فاحش حقوق بشر وجریحه دار کردن اخلاق عمومی می باشد که موجبات نارضایتی مردم از نظام اسلامی را فراهم می سازد .ضمنا باید متذکر شد اگرچه متهم را خود بنده دیده ام که در میدان شوش اقدام به فروش مواد مخدر می کند اما وظیفه مامور این نیست که خود اقدام به مجازات متهم کند واول بایدجرم متهم  در محکمه صالح ثابت شود وقانون متخلف را مجازات نماید .

ومامورین موظف بودند که وقتی جرم مشهود دیدند متهم را دستبند زده وبه مقر انتظامی منتقل نماید واینکه مامور متهم را شکنجه جسمی وبدنی نماید ودر ملائ عام از این اقدام احساس قدرت  وسرخوشی از آزار دیگران به مامور دست دهد بیانگر این مسئله است یا مامور دچار بیماری روحی وسادیسم بوده که از شکنجه دیگران لذت می برد یا عامدانه ودر جهت تحریک مردم به آشوب وطغیان علیه حاکمیت وبا اغراض سیاسی انجام می گیرد که در هر حالت مذکور باید با اینگونه اقدامات ددمنشانه وضدانسانی ودور از اخلاق وآن هم در نظامی که ادعای ام القرایی جهان اسلام را دارد برخورد جدی انجام گیرد.ضمنا فیلم مورد نظر در هر زمان لازم قابل ارائه است.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم