ما آنچه که مسلم است تعصبات کورکورانه نهاد بازرسی ناجا در حمایت از بعضی ازمامورین خود سبب گردیده مامورین مجرم ومتخلف احتمالی ناجا فضا را برای اقدامات مجرمانه مناسب ببینند

سازمان بازرسی ناجا حامی مظلوم یا مدافع ظلم؟

علیرغم اینکه مطابق قوانین موضوعه کشور نیروی انتظامی ومامورین آن که دوره های آموزشی لازم را در خصوص ظابطیت دیده باشند ضابط عام دستگاه قضایی محسوب گردیده ومی توانند مطابق با ماده ۲۸آیین دادرسی کیفری نسبت به کشف جرم وادله وآلات مجرمانه ونگهداشت مجرم وزندانی کردن مجرم وجلوگیری از فرار مجرم وتحقیقات مقدماتی سایر اقدامات لازم در صورت لزوم به عنوان بازوی دستگاه قضایی برخورد نماید.اما در اینجا این نکته را باید فراموش نکنیم که آیا همه مامورین وسربازان نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی محسوب می شوند؟

پاسخ مشخص است .مطابق بابند الف از ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری والحاقات آن واصلاحات مربوطه مصوب۱۳۹۴ضابطان عام ان دسته از فرماندهان وافسران ودرجه دارانی هستند که آموزش لازم را دیده باشند ودرواقع سربازان ومامورینی که دوره های آموزشی لازم را ندیده باشند وکارت ضابط قضایی ومجوز مخصوص را نداشته باشند ضابط محسوب نگردیده وحق دخالت در این زمینه راندارند.اما آنچه امروزه با پیچیده شدن شرایط اقتصادی وگستردگی روزافزون مجرمان متاسفانه در بدنه پلیس کشور مامورین آموزش دیده بسیارکم هستند واغلب کسانی به انجام وظیفه ضابطیت می پردازند که یا آموزش ندیده اند ویا صلاحیت اخلاقی وقانونی وروانی لازم را دراین زمینه ندارند.

لذا براساس وظیفه قانونی نیروی انتظامی تشکیل ارگانی که نسبت به کنترل وپیشگیری از جرائم احتمالی مامورین ناجا سازمانی تحت عنوان بازرسی ناجا در این دستگاه تاسیس گردیده است که وظیفه برخورد وپیشگیری وتحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم تخلفات  احتمالی مامورین ناجارا برعهده دارند.

اما آنچه که مسلم است تعصبات کورکورانه نهاد بازرسی ناجا در حمایت از بعضی ازمامورین خود سبب گردیده مامورین مجرم ومتخلف احتمالی ناجا فضا را برای اقدامات مجرمانه مناسب ببینندودر واقع در برخورد با مردم ومتهمی که هنوز جرمش ثابت نگردیده برخوردهای سلیقه ای وضرب وشتم وخشونت ویا اخذ رشوه وتبانی با یکی از اصحاب دعوی در پرونده سازی وتهیه گزارش خلاف واقع علیه طرف دیگرانجام دهند واین موضوع بخصوص در کلانتریها وپلیس پیشگیری ویگان امداد ناجا بوضوح مشاهده می گردد تا دیگر ارگانهای ناجا.

به عنوان مثال بنده در پرونده ای که خود دریکی از شعب دادیاری دادسرای رسالت داشتم وعلیه یکی از مامورین متقلب ومتخلف کلانتری ۱۴۶حکیمیه تهرانپارس دایر بر تهیه گزارش خلاف واقع وتبانی با مخاطب بنده که یک باند موادفروش وزمین خوار در محله خاک سفید تهرانپارس بودندشکایت نموده بودم متاسفانه در روزی که در کلانتری برای ادای توضیح  نسبت به شکایتهای متوالی این باند عریض وطویل موادفروشی وزمین خواری که مورد حمایت تعدادی عناصر خودفروخته وزمین خوار در یکی از نهادهای انقلابی نیز هستندحاضرگردیده بودم  که چون نیت این افراد از این شکایت پاپوش دوختن واجرای طرح توطئه علیه بنده بودتا با گرفتار شدن به زندان ومجازات قانونی هم عقده گشایی نمایند وهم مارا برای تمکین نمودن به اقدامات مجرمانه خود واخاذی مجاب نمایند که در این راستا یکی از مامورین خودفروخته کلانتری ۱۴۶ حکیمیه متاسفانه در اقدامی ناجوانمردانه وبدون اینکه بنده روحم نیز باخبراز این توطئه باشد به دروغ وطی تبانی با مخاطبین من گزارشی می نویسد که بنده را تاکنون دچار گرفتاری ومحکومیت قضایی نموده است.این مامور متقلب وخودفروخته اینگونه گزارش می نویسد که بنده در کلانتری حکیمیه وبا صدایی بلند غصب عناوین نظامی نموده ام واین در صورتیست که بنده در برابر اتهامات وارده اعلام کردم که خانواده ای آبرومند داشته وبسیجی هستم وروزنامه نگارم  که این مامور خودفروخته عامدانه این ماجرارا طی عملیات فریب از قبل برنامه ریزی شده برای به دردسر انداختن بنده  اینگونه متقلبانه وماهرانه ودر جهت تامین منافع نامشروع باندهای قاچاق برای مقام قضایی وبدون ترس از قیامت ویا مجازات نهاد نظارتی ناجا گزارش می نمایدکه متاسفانه این گزارش دروغ که طی هماهنگی با این فرد شرور بنام غدیر که باند غدیر فری یکی از معروفترین باندهای املاک خواری وتریاک فروشی در خاک سفیداست وایادی او که از بستگانش هستند انجام میگیرد باعث محکومیت قضایی بنده می گردد که البته بی کفایتی  وبی تعهدی نسبت به سرنوشت مردم وعدم انجام وظیفه قانونی قضات دادیارشعبه ۱دادسرای رسالت وشعبه ۱۰۷۷دادگاه مدرس در تحقیقات کافی نسبت به پرونده واینکه براحتی حقوق شهروندی بنده که تضمین کننده دادرسی عادلانه می باشد با این اقدامات از بین میرودرا نباید نادیده گرفت.

خلاصه پس از شکایت ازمامور متقلب در بازرسی ودادسرا متاسفانه  سازمان بازرسی ناجای تهران به دروغ واز برای دفاع از این مامور خودفروخته ومتقلب ورشوه گیر علیرغم اینکه بنده تقاضای مواجه حضوری نموده بودم وخواسته بودم شهود طرفین برای ادای قسم وشرح ماوقع حاضر شوند متاسفانه کارشناس پرونده در بازرسی سه صورتجلسه خلاف واقع ومتقلبانه ای را در دفاع از مامور متخلف تنظیم می نماید وبه نهاد قضایی به دروغ اعلام می کند که از بنده برای حضور در جلسه مواجهه حضوری دعوت کرده  وبنده پاسخ تلفنم را نداده ام وآنها از بس تماس گرفته اند  خسته شده اند که همین تقلب بازرسی ناجا برای بنده ضرر جبران ناپذیری را زدوفرصت را برای اثبات تخلف مامور وبی گناهی بنده گرفت.

در واقع این خیانت بازرسی در حکم دفاع از مامورین متقلب ومتخلف خود می پندارند ومن این را از زبا خودشان شنیدم چون وقتی به سراغ یکی ازمقامات ارشدبازرسی ناجای تهران رفتم وماوقع را گفتم بسیار بد وتند با بنده برخورد نموده وحتی بنده را از اطاق بیرون کرد وگفت غصب عنوان می کنی واز مامور ما شکایتم می کنی .بله ما هوای مامورین زحمتکش خودمونو داریم.

ودر واقع این سیاست تصمیم گیران وتصمیم سازان نهاد نظارتی ناجا وسایر دستگاههای اجرایی سبب شده روزبروز مامورین انتظامی در تشکیل باندهای رشوه ونقض حقوق مردم وپایمال نمودن حق گستاختر شوند وبرای حسن ختام سخن می توان به برخورد وحشیانه ودوراز انسانیت واخلاق مامورین یگان امداد مشهد که اصلا ضابط نبوده واقدام خلاف قانون واخلاق او سیبب مرگ یک انسان شدودر شیکه اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت اشاره کرد.

لذا بر مسئولین بازرسی فرض است نسبت به تغییر رویه از حمایت از مامورین خلافکار وبرخورد منطقی با مامورمجرم برای رضایت مردم از ناجا به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه  وجلوگیری از دلسردی از عدالت وکارامدی نظام اهتمام ورزند.