نمایشگاه و نشست تخصصی بزرگداشت روز ملی خلیج فارس منبع