هر كس به ایران و امنیت آن علاقه مند است باید در انتخابات شركت كند هر کس به ایران و امنیت آن علاقه مند است باید در انتخابات شرکت کند منبع
هر كس به ایران و امنیت آن علاقه مند است باید در انتخابات شركت كند

هر کس به ایران و امنیت آن علاقه مند است باید در انتخابات شرکت کندمنبع