اقتصادنیوز: تصاویر خودرو خاص و لوکسی که اردوغان به امیر قطر هدیه داد را ملاحظه کنید. منبعاقتصادنیوز: تصاویر خودرو خاص و لوکسی که اردوغان به امیر قطر هدیه داد را ملاحظه کنید.منبع