گزارش تصویری جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت در روزهای 14 و 16 دیماه 1402 با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام منبع
گزارش تصویری جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت در روزهای 14 و 16 دیماه 1402 با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظاممنبع