گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی موارد عدم انطباق سیاست های کلی برنامه هفتم/17 دیماه 1402 منبع
گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی موارد عدم انطباق سیاست های کلی برنامه هفتم/17 دیماه 1402منبع