بایگانی‌های ارتقا مرتبه علمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
عضو هیئت علمی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقاء یافت 21 اردیبهشت 1401

عضو هیئت علمی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقاء یافت

دکتر زهره  حاجیها  دانشیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقا یافت