بایگانی‌های استمداد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بسط نشینی زن سرپرست خانوادر در پیاده رو خیابان که فریاد استمدادش شنیده نمی شود 20 آذر 1400

بسط نشینی زن سرپرست خانوادر در پیاده رو خیابان که فریاد استمدادش شنیده نمی شود

گزارش پناه مردم نیوز از بسط نشینی زنی در خیابان که فریادرسی ندارد