بایگانی‌های افشاگر فساد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
۸ماه حبس قطعی برای محمود صادقی نماینده پیشین مجلس 13 اسفند 1399
تعیین مجازات برای افشاگر فساد

۸ماه حبس قطعی برای محمود صادقی نماینده پیشین مجلس

محمود صادقی که افشاگر فساد کلان مسئولین دستگاه قضایی بود خود به تحمل حبس ومجازات محکوم شد