بایگانی‌های انجام وظیفه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انجام وظیفه قانونی امری محتوم در اداره جات دولتی 30 فروردین 1400

انجام وظیفه قانونی امری محتوم در اداره جات دولتی

باید گفت که آنچه که سبب اوج نارضایتی مردم از عدالت نظام است این است که متاسفانه بخش اعظم کارکنان نهادهای حاکمیتی در انجام وظیفه عامدانه کوتاهی می کنند