بایگانی‌های : اوقات فراغت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
راهبردهای بهبود و توسعه گردشگری در مناطق عملیاتی جنوب کشور با استفاده از مدل SWOT 20 آبان 1399
در گفتگو با دکتر اسحاق خندان

راهبردهای بهبود و توسعه گردشگری در مناطق عملیاتی جنوب کشور با استفاده از مدل SWOT

اسحاق خندان ( دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری دانشگاه تهران) es.khandan@ut.ac.ir سید رامین مظفری (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی مازندران) احدالله شریفی (دانشجویی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران)