بایگانی‌های تجمع اعتراضی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری تجمع اعتراضی برخی احزاب در وزارت کار و تامین اجتمایی جهت سیاست های ضد تمامیت ارضی کشور 14 اردیبهشت 1402

برگزاری تجمع اعتراضی برخی احزاب در وزارت کار و تامین اجتمایی جهت سیاست های ضد تمامیت ارضی کشور

تبرایی فعال سیاسی وعضو کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در واکنش به سیاست های مشکوک مدیرانی میانی دولت به ویژه وزارت کار و تامین اجتمایی در جهت فروش جزایر ایرانی تقاضای تجمع اعتراضی نمود .