بایگانی‌های تشكل های اجتماعی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کیفیت و تعالی هر جامعه بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه در قالب تشکل‌های اجتماعی  دارد 27 تیر 1399
معاون سازمان امور اجتماعی:

کیفیت و تعالی هر جامعه بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه در قالب تشکل‌های اجتماعی دارد

معان مشاركت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور ضمن تبریک روز تشكل‌ها و مشارکت اجتماعی به جامعه تشكل‌های اجتماعی كشور اظهار کرد: كیفیت و تعالی هر جامعه‌ای بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشاركت مدنی افراد جامعه در قالب تشكل‌های اجتماعی جهت نایل شدن به اهداف عالیه و توافق شده جامعه دارد.