بایگانی‌های تطبیق دستمزد با شرایط اقتصادی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اولین وظیفه رییس جمهور آینده:تطبیق وضعیت دستمزد مستخدمین دولت وموسسات خدمات رسان با تورم وشرایط بحران زده اقتصادی 24 اردیبهشت 1400
گزارش نشریه پناه مردم از وضعیت حقوق ودستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها

اولین وظیفه رییس جمهور آینده:تطبیق وضعیت دستمزد مستخدمین دولت وموسسات خدمات رسان با تورم وشرایط بحران زده اقتصادی

کمترین دستمزد مستخدمین وکارمندان جهان در ایران ووظایف دولت آینده