بایگانی‌های تعهدات - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تاثیر ویروس کرونا بر تعهدات ناشی از قرارداد 13 اردیبهشت 1399

تاثیر ویروس کرونا بر تعهدات ناشی از قرارداد

🎗ویروس کرونا مصداقی از قوۀ قاهره یا فورس ماژور است بنابراین طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، کلیۀ تعهدات قراردادی به حالت تعلیق در می‌آید و به اولین فرصت بعد از تمام شدن دورۀ فورس ماژور منتقل می‌شود و […]