بایگانی‌های دانشگاه آزاد قیامدشت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
همایش بررسی نقش نمایندگان مجلس در نظام حقوقی در دانشگاه آزاد قیام دشت برگزارخواهد گردید 04 خرداد 1401

همایش بررسی نقش نمایندگان مجلس در نظام حقوقی در دانشگاه آزاد قیام دشت برگزارخواهد گردید

دانشگاه آزاد قیام دشت در تاریخ هفتم خرداد همایش حقوقی برگزار خواهد نمود