بایگانی‌های روزجهانی کارگر ومعلم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توئیت دکتر حشمتیان دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران: در ‌ روز جهانی کارگو ‌روز معلم  یادآور می‌شویم که ناکارآمدی دست اندرکاران به علت یکدستی حاکمیت است 12 اردیبهشت 1401

توئیت دکتر حشمتیان دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران: در ‌ روز جهانی کارگرو ‌روز معلم یادآور می‌شویم که ناکارآمدی دست اندرکاران به علت یکدستی حاکمیت است

دبيركل حزب مستقل واعتدال ایران در توئيتي همزمان با روز جهاني كارگر و روز معلم نوشت: آیت الله شهید مرتضی مطهری تفکرش مستقل وبدوراز افراط وتفریط وهمگام با مردم‌ وپاسخگوی آحادملت ومطالبات صنفي معلمان و كارگران درزمان خود بود.