بایگانی‌های سند رسمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تیشه طرح الزام به ثبت رسمی بر ریشه حقوق مالکیت 31 شهریور 1400

تیشه طرح الزام به ثبت رسمی بر ریشه حقوق مالکیت

با وجود این که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به دنبال تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی بود، اما مفاد آن به گونه‌ای نوشته شده است که مالکیت‌های رسمی مردم را نیز به خطر می‌اندازد.