بایگانی‌های فرهنگ تحزب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طرح پیش نویس قانون احزاب ,واجب فراموش شده 27 فروردین 1400

طرح پیش نویس قانون احزاب ,واجب فراموش شده

طرح پیش نویس قانون احزاب در صورت تصویب تغییرات شگرفی در سرنوشت مملکت ایجاد خواهد کرد