بایگانی‌های مامور - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ماموری که درراه مبارزه با فساد خود درگیر فسادی بزرگتر می شود 06 اردیبهشت 1400

ماموری که درراه مبارزه با فساد خود درگیر فسادی بزرگتر می شود

امورین نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم به فروش مواد اقدامات ددمنشانه ای را انجام دادند