بایگانی‌های منتظری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درآمدی بردوستاره تحول خواهی مذهبی طالقانی ومنتظری 08 آذر 1399

درآمدی بردوستاره تحول خواهی مذهبی طالقانی ومنتظری

در تاریخ انقلاب همواره انسانهای از هر جنس بودند که تمام عمر وزندگی خود را در جهت اصلاح طلبی مصرف نمودند که آیت الله طالقانی ومنتظری از جنس این طبقه از افراد بودند