بایگانی‌های ندامتگاه شهرری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
افزایش ناگهانی و نامعقول ساعت کاری پرسنل خانم ندامتگاه شهرری در پی تصمیم مسئولین سازمان زندانهای کشور 18 آبان 1400

افزایش ناگهانی و نامعقول ساعت کاری پرسنل خانم ندامتگاه شهرری در پی تصمیم مسئولین سازمان زندانهای کشور

افزایش ساعت کاری زندانها موجب نارضایتی پرسنل خدوم این سازمان خدمات رسان شده است